ESA-Blog-Header-2.jpg

Vijf stappen naar een zuiver veiligheidsadvies

Herken je dat? Het evenement is al toegezegd en ‘gaat toch gewoon door’, maar voordat dat gebeurt moet jij nog wel even een veiligheidsadvies geven. Of de infrastructuur ligt er al, het grootste gedeelte van het stadspark is al aangebouwd en er zijn nog voldoende nieuwe ideeën en toepassingen. En dan wordt nu pas aan jou gevraagd of je ‘nog even’ naar de veiligheid kan kijken. Het voelt als mosterd na de maaltijd. Je beseft dat je nu lang zoveel niet meer kan betekenen en je weet dat men eigenlijk niet zit te wachten op jouw advies. Je voelt je de nee-zegger en de spelbreker van het creatieve ondernemersspel.

De discussies starten over hoe erg de risico’s zijn die jij ziet en wat de veiligheidsmaatregelen dan mogen kosten. De dilemma’s die dit vraagstuk met zich meebrengen worden uitgebreid bediscussieerd en jouw veiligheidsadvies wordt langzaam vertroebeld door de vele belangen die er spelen. Maar is deze vertroebeling wel wenselijk? Hoe zorg je,dat de burgemeester geen vertroebeld veiligheidsbeeld krijgt en de dilemma’s en belangen vooraf kent en daar over kan beslissen? Hoe zorg je voor een zuiver veiligheidsadvies en vooraf een heldere afweging?

Wanneer je overtuigt bent dat de burgemeester geen dilemma’s voorgelegd mogen worden, hij zelf nagenoeg geen risicoafweging maakt omdat hij dit aan jou heeft gedelegeerd en je altijd met een goed antwoord moet komen, dan zijn de onderstaande stappen niet voor jou. De vijf stappen zijn wel voor jou wanneer je jezelf ziet als iemand die ervoor wil zorgen dat de burgemeester geen (veiligheids-) verrassingen heeft, je hem in staat wilt stellen ook daadwerkelijk het veiligheidsvraagstuk te kunnen besturen en hem de kans wil geven om vooraf in te kunnen grijpen conform de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid die hij heeft.

De kern is om met een veiligheidsadvies of risicoanalyse te begínnen en ook deze ook in een rechte lijn aan de burgemeester te adviseren. Gedurende het proces van de voorbereiding worden gaandeweg de geïdentificeerde risico’s gereduceerd en voorkomen door de veiligheidsmaatregelen die bedacht en genomen worden.

De vijf stappen naar een zuiver veiligheidsadvies zijn:

Stap 1: Betrek de burgemeester in een dergelijke situatie direct bij het vraagstuk dat je voorgelegd krijgt.
Stap 2: Doe dit a.d.h.v. een eerste globale risicoanalyse. Laat hem beslissen om preventieve of reducerende maatregelen te nemen of de risico’s te accepteren.
Stap 3: Laat de te nemen veiligheidsmaatregelen verder uitwerken door organisatoren en het organiserend deel van de gemeente.
Stap 4: Zorg dat jij het veiligheidsoverleg op momenten plant zodat je de genomen veiligheidsmaatregelen kan toetsen aan het advies en het tijdsbestek dat er nog staat om de veiligheidsmaatregelen te nemen.
Stap 5: Stel de definitieve risicoanalyse op met de restrisico’s en de maatregelen die genomen zijn om de geïdentificeerde risico’s te voorkomen, reduceren of te accepteren.

Ad 1) Als veiligheidsadviseur ben je regelmatig laat betrokken in het proces. Vaak betekent dit dat de burgemeester nog véél later wordt betrokken. Of sterker nog… hij verneemt de veiligheidsrisico’s pas op het moment dat er geen tijd meer is om nog beslissingen en maatregelen te nemen. Dit zet hem voor een politiek blok. Om deze situatie te voorkomen, start je het proces met een globale risicoanalyse.

Ad 2) Met name wanneer je steeds aan de ‘achterkant’ zit, is het belangrijk een globale risicoanalyse te maken zodra het veiligheidsvraagstuk voorligt en er conceptplannen bekend zijn. De risico’s zijn gekoppeld aan de afweging tussen het voorkomen van het risico, het reduceren of het accepteren van het risico (zie ook blog risicoadvisering aan de burgemeester)* We zijn vaak gewend om pas de risico’s te adviseren indien de plannen concreet voorliggen of pas als alle risico’s gereduceerd of opgelost zijn. Door deze start-risico analyse, wordt de burgemeester in staat gesteld gaandeweg de voortgang van de veiligheidsmaatregelen te volgen. Dit geeft inzicht in de dilemma’s, grip op de kosten en op de tijd. Het levert een snellere besluitvorming en minder frustratie in de voorbereiding.

Ad 3) Aan deze stap ligt het advies ten grondslag om als veiligheidsteam/-overleg geen onderdeel te worden van het organiserende deel van de gemeente en/of ondernemer. Wees de adviseur en kwaliteitscontroleur op de veiligheidsmaatregelen die genomen (gaan) worden. Adviseer de partijen op basis van veiligheidseisen en -wensen en níet op de inhoud of het ‘hoé’ van de maatregel. Verzeker de burgemeester dat de veiligheid goed geborgd wordt en bereid je ondertussen voor op het zijn van de veiligheidsschil om de ondernemers heen. Deze scheiding is best lastig te realiseren binnen gemeenten. Zie hier een organigram zoals dat er binnen een gemeente uit kan zien.

Ad 4) Bekijk in de loop van het proces opnieuw de plannen en maatregelen in het licht van de risico analyse. Neem ook de factor ‘tijd’ in ogenschouw. Het kan namelijk zijn, dat er nog vele maatregelen op de plank liggen die uitgevoerd moeten worden, maar het niet meer realistisch is, dat deze nog geïmplementeerd gaan worden.

Ad 5) Dit is het definitieve advies of de activiteit veilig haar doorgang kan vinden en is ook het bindende advies van het veiligheidsteam en/of hulpdiensten. Daarvoor worden alle (laatste) wijzigingen doorgenomen en tegen het licht gehouden. Door de tussentijdse veiligheidsadviezen en wijzigingen op de risicoanalyse is de kans groot dat er veel beter tussentijds op gestuurd is. Dit maakt de beslissing op dat moment voor de hand liggend voor de bestuurders.

* Eventueel kan er een kosteninschatting worden gemaakt van de veiligheidsmaatregel. Dit is met name van belang wanneer gemeente zelf voor een groot deel de kosten moeten betalen.

Herken je dit probleem of heb je vragen? Wil jij ook aan de ‘voorkant’ komen? Wil je weten wat je in jouw situatie kunt doen? Als je jouw vraagstuk nog niet geheel inzichtelijk hebt en de oplossingsrichting nog geformuleerd moeten worden, kan ik helpen om daar richting en focus in aan te brengen. Wanneer jouw situatie al vraagt om daadwerkelijk te veranderen en samenwerkingen verder te professionaliseren, kan ik helpen om het gemeenschappelijk resultaat te versnellen. In het veranderproces laat ik groeps- en/of teambijeenkomst van betekenis zijn in het verder professionaliseren van de samenwerking en de oplossing van het veiligheidsvraagstuk.

Marit EldersVijf stappen naar een zuiver veiligheidsadvies
Share this post

Join the conversation