ambtsketen.jpg

Risicoadvisering aan de burgemeester

De burgemeester weegt uiteenlopende belangen af, luistert naar de diverse standpunten en maakt zijn eigen risico inschatting. Hoe kan de methodiek voor het managen van projecten helpen in de advisering aan de burgemeester in bijvoorbeeld evenementenveiligheid? Is het onderdeel risicomanagement bij projecten een ondersteunend instrument hierin?

Risicomanagement
Risicomanagement is een procesonderdeel in het managen van projecten. De inschatting van risico’s door te bepalen wat de kans is, dat het risico zich voordoet vermenigvuldigt met de impact is, is de veiligheidsadvisering al binnengeslopen. Hier is sprake van binnen o.a. de politie (LOODS/IRS-methode) als de methode die het KCEV (Kenniscentrum Evenementenveiligheid) dit jaar heeft ontwikkeld. Dit is slechts een heel klein gedeelte van het risicomanagement zoals gebruikelijk in de projectmanagementmethode van Prince II. In deze methodiek is er een apart proces beschreven voor het actief managen van risico’s in projecten en de daadwerkelijke oplevering van producten. De projectmanager jaagt het eigenaarschap aan per aangegeven risico. Hij stuurt daarnaast aan op beslissingen over de te nemen tegenmaatregelen bij de Stuurgroep in een risicorapporage naast de voortgangstrapportage. Een instrument om de Stuurgroep te laten beslissen over de dillema’s en de uitwerking van deze risico’s op budget, kwalitatief resultaat en doorlooptijd (lees ook veiligheid in de context van dit stuk).

Tegenmaatregelen en eigenaarschap
De gesignaleerde risico’s worden beschreven en er wordt uitleg gegeven over de effecten die er zijn als het risico zich voordoet. De tegenmaatregel van het risico en het eigenaarschap van de invoering van deze tegenmaatregel is een essentieel onderdeel in het risicomanagement. Dit maakt het verschil tussen alleen een advies of beschrijving van de risico’s met het actief managen van de onderkende risico’s. De tegenmaatregelen kennen drie verschillende dimensies; het voorkomen van het risico (preventief), het reduceren van het risico (reductief) of het accepteren dat het risico zich mogelijk kan voordoen. De Stuurgroep maakt hierin de afwegingen op advies van de projectmanager.

Zie voor een voorbeeld deze posterpresentatie

Bestuurlijke toepassing
Net als de Stuurgroep kan de burgemeester op deze manier inzicht krijgen in de risico’s. Bij voortijdige onderkenning van de risico’s is er nog voldoende tijd om preventieve of reducerende maatregelen uit te laten werken. Ook is er voldoende tijd om de verschillende partijen mee te nemen in de risico’s die de situatie met zich meebrengt en te bepalen wat wel of niet acceptabel is. Het veiligheidsadvies of de risicorapportage dat de burgemeester krijgt, stelt hem in staat richting te geven en te sturen op het veiligheidsadvies en de veiligheidssituatie. Dit kan dus betekenen dat het eerste veiligheidsadvies of risicorapportage, verandert naar gelang de risico’s beter gemanaged worden in de voorbereidingen naar bijvoorbeeld een evenement. Het uiteindelijk advies is daarmee een voorspelbaar advies geworden.

Op de Kroningsdag adviseerde de gemeente Amsterdam de bezoekers om niet met kleine kinderen en kinderwagens de stad in te gaan. Dit vanwege de te verwachtte drukte en het risico dat kinderen in het gedrang zouden komen. Een voorbeeld van een reducerende maatregel waarmee bestuurlijk ook een acceptatie van het risico is, dat er toch kinderen in het gedrang komen. Daarnaast toont dit van realisme in het feit dat hier ook een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid en het boerenverstand van de burger zelf.

Is de burgemeester hier blij mee?
Dat is moeilijk te zeggen. Dat ligt aan de timing, de informatiepositie die de burgemeester heeft en of hij wel of niet houdt van struisvogelpolitiek. Hij zal niet blij zijn wanneer hij laat in het proces verrast wordt met een dergelijk heldere risicorapportage. Dit kan hem voor een politiek blok zetten en dat is niet het gewenste effect. Dit verlangt dus maatwerk en een goed samenspel tussen hulpdiensten en de doorgeleiding van informatie naar de burgemeester van de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid. Bij het tijdig inzetten van deze risicomanagement methode liggen de dillema’s helder op tafel, kan het een hulp zijn in het inlichten van de Raad en inzicht geven in de effecten van de acties van de citymarketingmanager op Veiligheid. Een essentieel onderdeel om het gemeenschappelijk belang van veiligheid te waarborgen in de tegenstrijdig standpunten van deze complexe wereld. Een instrument wat de burgemeester uit zijn eenzame positie kan halen om verantwoordelijk te zijn voor veiligheid zonder er sturing en richting aan te kunnen geven. Hiermee spreek ik gelijk de hoop uit dat Nederland en de druk die de Nederlandse media legt op burgemeesters gaat accepteren dat iedereen iedere dag risico’s neemt en niet alles verzekerd kan worden.

Marit EldersRisicoadvisering aan de burgemeester
Share this post

Join the conversation

Related Posts